Clicky
0 ฿0

ติดโซล่าเซลล์ “ลดต้นทุน เพิ่มกำไร”
สำหรับโรงเรือน / ฟาร์มการเกษตร

Cover ติดโซล่าเซลล์_ลดต้นทุนเพิ่มกำไร_โรงเรือน_ฟาร์ม

ติดโซล่าเซลล์ “ลดต้นทุน เพิ่มกำไร”
สำหรับโรงเรือน / ฟาร์มการเกษตร

     หนึ่งในพลังงานสะอาดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับโรงเรือนเกษตรที่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มผลผลิต

I300566-อัลตร้ากรีนแคนนาบิส-คุณศุภฤกษ์-หางดง โซล่าเซลล์ โรงเรือน ฟาร์ม

1. ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่โรงเรือนการเกษตร

 • ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรือนเกษตรได้ประมาณ 30-50% ในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้โรงเรือนเกษตรมีเงินเหลือไปพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงโรงเรือน เป็นต้น
 • ควบคุมอุณหภูมิ โซล่าเซลล์สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชและสัตว์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากโรคและแมลง
 • เพิ่มผลผลิต โซล่าเซลล์สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ได้ เนื่องจากช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนให้เหมาะสม
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่โรงเรือนเกษตรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรือนเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรือนเกษตร
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานฟอสซิลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่โรงเรือนเกษตรจึงมีส่วนช่วยในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตไฟฟ้า โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบสายส่งไฟฟ้า จึงช่วยให้โรงเรือนเกษตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าหรือราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้น
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยให้โรงเรือนเกษตรมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

     สำหรับโรงเรือนเกษตรที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนได้ เช่น โครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับภาคการเกษตรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งให้การสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์

2. ตัวอย่างการนำโซล่าเซลล์ไปใช้ในโรงเรือนการเกษตร

 1. โรงเรือนปลูกผัก โซล่าเซลล์สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนให้เหมาะสมกับความต้องการของผัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากโรคและแมลง
 2. โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โซล่าเซลล์สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างในโรงเรือนให้เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์
 3. โรงเรือนเพาะเห็ด โซล่าเซลล์สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนให้เหมาะสมกับความต้องการของเห็ด ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากโรคและแมลง

     การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่โรงเรือนเกษตรเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพิ่มผลผลิต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรือนเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรือนเกษตร รวมถึงสังคมโดยรวมด้วย

I300566-อัลตร้ากรีนแคนนาบิส-คุณศุภฤกษ์-หางดง โซล่าเซลล์ โรงเรือน ฟาร์ม 2

3. ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับโรงเรือนการเกษตร

 1. สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบโซล่าเซลล์
  ขั้นตอนแรกคือสำรวจพื้นที่โรงเรือนเกษตร เพื่อประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้า ทิศทางแสงอาทิตย์ และสภาพอากาศในพื้นที่ จากนั้นจึงออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับโรงเรือนเกษตร
 2. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  แผงโซล่าเซลล์ควรติดตั้งบนหลังคาโรงเรือนเกษตร เพื่อให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ การติดตั้งควรทำโดยช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ
  นอกจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เช่น อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และสายไฟ อุปกรณ์เหล่านี้ควรเลือกให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์ที่ออกแบบไว้
 4. ทดสอบระบบและใช้งาน
  เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสร็จแล้ว ควรทำการทดสอบระบบให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเริ่มใช้งานระบบโซล่าเซลล์

4. ปัจจัยที่ควรพิจารณา ในการเลือกโซล่าเซลล์

     ในการเลือกโซล่าเซลล์สำหรับโรงเรือนเกษตร ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของโรงเรือนเกษตร โรงเรือนเกษตรที่มีขนาดใหญ่ ต้องการโซล่าเซลล์ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าโรงเรือนเกษตรที่มีขนาดเล็ก
 • ความต้องการใช้ไฟฟ้า โรงเรือนเกษตรที่ใช้ไฟฟ้ามาก ต้องการโซล่าเซลล์ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าโรงเรือนเกษตรที่ใช้ไฟฟ้าน้อย
 • ทิศทางแสงอาทิตย์ โรงเรือนเกษตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด ต้องการโซล่าเซลล์ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าโรงเรือนเกษตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อย
 • สภาพอากาศ โรงเรือนเกษตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน ต้องการโซล่าเซลล์ที่ทนต่อความร้อนได้ดี

     นอกจากนี้ ควรเลือกโซล่าเซลล์จากผู้ผลิตและจำหน่ายที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้โซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน

5. ข้อควรระวังในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงเรือนการเกษตร

 1. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ควรทำโดยช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์ที่ออกแบบไว้
 3. ควรบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน

     การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงเรือนเกษตรเป็นการลงทุนในระยะยาวที่คุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพิ่มผลผลิต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรือนเกษตร

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด