Clicky
0 ฿0

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ทำแบบไหนได้บ้าง

คาร์บอนเครดิต ทำแบบไหน ได้บ้าง

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ทำแบบไหนได้บ้าง

     ปัจจุบันความต้องการคาร์บอนเครดิตมีเป็นจำนวนมากและในอนาคตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากกระแสความตื่นตัว ความมุ่งมั่นและนโยบายต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กรที่มีเป้าหมายที่จะเป็น Carbon Neutrality, Net Zero Emissions และความต้องการคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยในภาคบริการ เรามาดูกันว่าลักษณะการดำเนินโครงการ T-VER มีกี่รูปแบบ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก โครงการ T-VER แบบคร่าว ๆ กันก่อนดีกว่า

อบก TGO carbon credit คาร์บอนเครดิต

     “โครงการ T-VER” คือ กลไกลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศที่ TGO พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2557 มีชื่อเต็มว่า โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เรียกย่อว่า T-VER (อ่านว่า ที-เวอ) ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย

การดำเนินโครงการ T-VER สามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือ

ประเภทโครงการคาร์บอน 3 แบบ

1. โครงการเดี่ยว (single Project)

     โครงการที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในที่ตั้งแห่งเดียว

2. โครงการแบบควบรวม (Bundling Projects)

     โครงการที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกัน ประเภทเดียวกัน โดยมีที่ตั้งหลายแห่ง และมีช่วงระยะเวลาในการคิดเครดิตเหมือนกัน ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับเดียวในการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 • ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยทุกโครงการในเอกสารข้อเสนอโครงการ เช่น จำนวนโครงการย่อย ที่ตั้งของแต่ละโครงการย่อย เทคโนโลยีที่ใช้ กำลังการผลิตติดตั้ง เป็นต้น
 • ใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) เหมือนกัน เวอร์ชั่นเดียวกัน
 • กรณีที่ขนาดรวมของโครงการทั้งหมดเข้าข่ายโครงการขนาดใหญ่ โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) หรือจัดเป็นโครงการ Positive list

3. โครงการแบบแผนงาน (Programme of Activities: PoA)

     รูปแบบโครงการเป็นการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแบบมีกรอบแผนงาน และมีโครงการย่อย ที่มีที่ตั้งหลายแห่ง ประเภทโครงการเหมือนกัน และสามารถกำหนดระยะเวลาคิดเครดิตแต่ละกลุ่มโครงการย่อย ไม่เหมือนกันได้ โดยมีข้อกำหนดการพัฒนาโครงการแบบแผนงาน ดังนี้

 • ระบุกรอบแผนงานโครงการ (T-VER PoA) อย่างชัดเจน และใช้แบบฟอร์มตามที่ อบก. กำหนด
 • โครงการมีที่ตั้งได้หลายแห่ง และสามารถรวมกับเป็นกลุ่มๆ ได้ โดยแต่และกลุ่มอาจมีโครงการเดียว หรือ หลายโครงการ จะเรียกว่า “กลุ่มโครงการย่อย (Component Project Activities: CPA)
 • การตรวจสอบว่าโครงการพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได้หรือไม่ และการกำหนดวันเริ่มคิดเครดิต ของกลุ่มโครงการย่อย ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกับโครงการแบบเดี่ยว
 • ทุกกลุ่มโครงการย่อยต้องใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) เหมือนกัน เวอร์ชั่นเดียวกัน
 • กลุ่มโครงการย่อย ต้องเป็นโครงการขนาดเล็กมาก (Micro scale) และทุกโครงการย่อยรวมกันแล้ว โครงการแบบแผนงาน (T-VER PoA) ต้องไม่เข้าข่ายโครงการขนาดใหญ่
 • สามารถเพิ่มกลุ่มโครงการย่อยได้เรื่อยๆ ภายในอายุของกรอบแผนงาน ที่ อบก. กำหนด และแต่ละกลุ่มโครงการย่อยมีระยะเวลาคิดเครดิตแตกต่างกันได้
 • โครงการต้องขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER แบบแผนงาน พร้อมกับกลุ่มโครงการย่อย ที่ 1 โดยใช้แบบฟอร์มเอกสารข้อเสนอโครงการตามที่ อบก. กำหนด และต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) จากผู้ประเมินภายนอก
 • สามารถเพิ่มกลุ่มโครงการย่อย ที่ 2, 3, 4,…n ได้ โดยจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการตามที่ อบก. กำหนด และส่งไปยัง อบก. เพื่อขอขึ้นทะเบียนกลุ่มโครงการย่อยเพิ่มเติม โดยไม่ต้องต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) จากผู้ประเมินภายนอก
 • การขอรับรองคาร์บอนเครดิต ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลของทุกกลุ่มโครงการย่อย และต้องผ่านการทวนสอบ (Verification) จากผู้ประเมินภายนอก และส่งไปยัง อบก. เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต
ซื้อ ขาย คาร์บอนเครดิต carbon credit

     โครงการ T-VER ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล ชีวภาพ และแสงอาทิตย์ ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมได้ง่าย ๆ ด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพราะการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตได้ และอีกโอกาสทางธุรกิจให้กับเราได้

    และหากใครที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ EV POWER ENERGY THAILAND ได้เลยนะคะ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและทีมติดตั้งมืออาชีพสำหรับให้บริการ

โทรศัพท์ 050 000 864 , 090 456 6646
Facebook : EV Power Energy
Instagram : evpowerenergy
Line : @evpowerenergy

ให้บริการและให้คำปรึกษาโดยทีมช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด