Clicky
0 ฿0

ESG

มีไว้เพื่อประดับ?

หรือช่วยธุรกิจให้ยั่งยืนจริง !!!

บริษัทที่สร้างการเติบโตและใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ESG) ไม่ใช่เรื่องที่โลกสวย!! แต่ยังมีโอกาสถูกผลักดันให้โตได้เร็วขึ้นหลายเท่า และไม่ถูกต่อต้านในอนาคต

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไม่ใช่แค่เทรนด์!
E
S
G
b10Asset 3@3x
E
socialbgicon
S
govbgicon
G
ENVIRONMENTAL

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดภาวะโลกร้อน

ลดวิกฤตดินน้ำอากาศ

ประหยัดพลังงาน

ลดก๊าซเรือนกระจก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SOCIAL

รับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมสุขภาวะ

ส่งเสริมชุมชน

ส่งเสริมสุขอนามัย

หนุนสิทธิมนุษยชน

ทำดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

GOVERNANCE

ใช้หลักธรรมาภิบาล

ซื่อสัตย์สุจริต

ทำสิ่งที่ถูกต้อง

มีความเป็นธรรม

โปร่งใส-ตรวจสอบได้

ต่อต้านคอร์รัปชัน

ธุรกิจขนาดใหญ่

เท่านั้น?

แท้จริงแล้ว ธุรกิจที่มีเป้าหมายสร้างผลกำไร
ต้องเดินคู่กับการคำนึงถึงการสร้างคุณค่าต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ กิจการธุรกิจ ทุกขนาด ทุกวงการ และคนทุกอาชีพ
จำเป็นต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นภาระ
ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่จะเกิดผลความก้าวหน้าต่อบุคคล และองค์กร
ลดความเสี่ยงเรื่องผิดกฎหมายและการถูกต่อต้านในระยะยาว

ขณะที่องค์กรณ์ระดับโลกที่ทำ ESG แล้ว
ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทำแล้วว่าช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโลกใบนี้อย่างไร

การเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืน

"
ยิ่งองค์กร
โปร่งใส
มากเท่าไร
ก็มีแนวโน้มที่จะ
รับผิดชอบ
ต่อ
สังคม
มากเท่านั้น
"

เช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับชาติแบบบริษัทอย่าง Microsoft องค์กรผู้นำเทคโนโลยีกล่าวว่า Microsoft ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน เห็นได้จากธุรกิจคลาวด์ ที่ช่วยให้ฐานข้อมูลถูกเก็บไว้ได้แบบประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม ทั้งยังมี ECOLAB ที่ช่วยให้ธุรกิจและโรงงาน
มีระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

” EV POWER ENERGY
เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม โมเดล ESG จึงได้ดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ตอบแทน สังคม และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล “

"

EV POWER ENERGY

เล็งเห็นความสำคัญ

ของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม

โมเดล ESG

จึงได้ดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม

ตอบแทน

สังคม

และเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล

"

E

nvironmental

S

ocial

G

overnance

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด