Clicky
0 ฿0

แบบสอบถามบุคลากรที่พ้นจากงาน (Exit Interview)

แบบสอบถามบุคลากรที่พ้นจากงาน
(Exit Interview)

โปรดกรอบแบบสอบถามการออกจากงานตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือบริษัท
นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน
การทำงาน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (หัวหน้าฝ่าย)
สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัยในการทำงาน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้ท่านตัดสินใจออกจากงาน
ระบุลำดับความสำคัญที่ท่านคิดว่าเป็นสาเหตุทำให้ท่านตัดสินใจออกจากงาน (ระบุลำดับตัวเลข 1-10 ตามความสำคัญโดย 1 คือสำคัญที่สุด)
ตัวอย่างเช่น 1ปัญหาการเดินทาง2ได้งานใหม่ที่ชอบมากกว่า3ศึกษาต่อ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด