Clicky
0 ฿0

SDGs กับ 17 เป้าหมายการพัฒนาให้โลกสวยกว่าเดิม ในปี 2030 ?

SDGs

SDGs กับ 17 เป้าหมายการพัฒนาโลกให้สวยกว่าเดิม ในปี 2030 ?

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) คือ กรอบความเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปี 2015 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก มีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้บรรลุภายในปี 2030

Sustainable Development Goals

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 (No Poverty) :
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ 2 (Zero Hunger) :
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 (Good Health and Well-being) :
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 (Quality Education) :
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5 (Gender Equality) :
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง
เป้าหมายที่ 6 (Clean Water and Sanitation) :
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน
เป้าหมายที่ 7 (Affordable and Clean Energy) :
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
เป้าหมายที่ 8 (Decent Work and Economic Growth) :
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) :
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 (Reduced Inequalities) :
ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 (Sustainable Cities and Communities) :
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 (Responsible Consumption and Production) :
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 (Climate Action) :
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 (Life Below Water) :
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 (Life on Land) :
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) :
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 (Partnerships for the Goals) :
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

sdg cards

SDGs ถือเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนต่อระยะยาว เป้าหมายของ SDGs ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประเทศสมาชิกของ UN และถือเป็นแนวทางพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาของประเทศในระดับชาติ ที่มีเป้าหมายให้บรรลุภายในปี 2030

SDGs นอกจากจะเป็นแนวทางพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาของประเทศในระดับชาติแล้ว ยังเป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยเน้นความเสมอภาค ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

thai

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตท่ามกลางสังคมที่สมานฉันท์ ทันสมัย ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลาง ความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้านจากภายนอก และสามารถบรรลุเป้าหมายระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้

ที่มา : sdg15 Archives - SDG Move, Sustainable Development Report 2022 (sdgindex.org)

#sdg1 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg14 #sdg15 #sdg16 #sdg17 #sdg2 #SDG3 #sdg4 #sdg5 #sdg6 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #Youth #LeadersforLocalizing #SDGs #เยาวชน

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด