Clicky
0 ฿0

โรงเรียน/มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต : ติดโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานสะอาด

โรงเรียน มหาลัย ติดโซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด

โรงเรียน/มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต : ติดโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานสะอาด

     หนึ่งในพลังงานสะอาดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้เริ่มนำร่องใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย โรงเรียน มหาวิทยาลัย ติดโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  • ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 30-50% ในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือไปพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานฟอสซิลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจึงมีส่วนช่วยในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
  • การเพิ่มความเป็นอิสระด้านพลังงาน การติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอกได้ ด้วยการผลิตพลังงานของตนเอง สถานศึกษาเหล่านี้สามารถจัดการและควบคุมการใช้พลังงานของตนได้โดยตรง ลดความต้องการพลังงานจากโรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานอื่นๆ
  • การสนับสนุนนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เข้าสู่สถานศึกษาส่งเสริมการนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต ทำให้นักเรียนและนักศึกษาได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและยั่งยืน ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ทางปฏิบัติ เช่น การดูแลและการจัดการระบบโซล่าเซลล์ การสัมผัสเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิดสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต
  • การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม การศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นจริง ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและความยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริง นักเรียนได้เห็นและเข้าใจถึงกระบวนการผลิตพลังงาน การบริหารจัดการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้

     ปัจจุบัน มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งที่เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์ เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

โรงเรียน มหาวิทยาลัย ติดโซล่าเซลล์

     นอกจากนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยช่วยให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม
     สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนได้ เช่น โครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับภาคการศึกษาขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งให้การสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์
     การติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมถึงสังคมโดยรวม

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด