Clicky
0 ฿0

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ทำได้ผ่านกิจกรรมใดบ้าง

คาร์บอนเครดิต กิจกรรม Carbon Credit

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ทำได้ผ่านกิจกรรมใดบ้าง

     การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Trading) คือ กระบวนการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ที่มีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถขายคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กรที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง

     คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดได้

carbon-credit-image-content-resize

1. วัตถุประสงค์ของการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

การซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ประเภทของการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

     การซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. การซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจ หมายถึง การซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยองค์กรที่ประสงค์จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับหน่วยงานของรัฐ
 2. การซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบบังคับ หมายถึง การซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยองค์กรที่มีหน้าที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ

     ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกและรับรองคาร์บอนเครดิต

     ปัจจุบัน คาร์บอนเครดิตใน T-VER ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน T-VER อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. กิจกรรมที่สามารถทำ Carbon Credit ได้

กิจกรรมที่สามารถทำ Carbon Credit ได้นั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • กิจกรรมด้านพลังงาน
 • กิจกรรมด้านเกษตรกรรม
 • กิจกรรมด้านอื่นๆ
บ้านคุณ-David carbon credit ประหยัดพลังงาน

3.1 กิจกรรมด้านพลังงาน

     เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้พลังงานให้น้อยลงโดยไม่ลดคุณภาพหรือประสิทธิภาพของงาน เช่น การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น การใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้ เป็นต้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ปรับปรุงระบบการใช้พลังงาน เป็นต้น
 • การใช้พลังงานสะอาด หมายถึง การใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น

     ตัวอย่างกิจกรรมด้านพลังงานที่สามารถทำ Carbon Credit ได้

 • การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรืออาคารสำนักงาน
 • การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
 • ปรับปรุงระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆ

3.2 กิจกรรมด้านเกษตรกรรม

     เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี หมายถึง การใช้ปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
 • การปลูกพืชเกษตรยืนต้น หมายถึง การปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายปี เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศและปล่อยออกสู่บรรยากาศในปริมาณที่น้อยกว่าพืชอายุสั้น
 • การปลูกป่า / ต้นไม้ หมายถึง การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ทำให้ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศและปล่อยออกสู่บรรยากาศในปริมาณที่น้อยกว่า

     ตัวอย่างกิจกรรมด้านเกษตรกรรมที่สามารถทำ Carbon Credit ได้

 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ
 • การปลูกพืชเกษตรยืนต้น เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล เป็นต้น
 • การปลูกป่าหรือต้นไม้

3.3 กิจกรรมด้านอื่นๆ

     เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากด้านพลังงานและเกษตรกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ คือ

 • การลดขยะ หมายถึง การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งช่วยลดการเผาขยะที่เป็นสาเหตุในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การรีไซเคิล หมายถึง การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดการแปรรูปวัสดุใหม่จากวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นสาเหตุในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี หมายถึง การนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น การฝังกลบอย่างถูกวิธี การเผาขยะด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะ
 • การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสูบน้ำ
 • การขนส่งอย่างยั่งยืน หมายถึง การขนส่งที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเดิน การวิ่ง ขี่จักรยาน การใช้ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

     ตัวอย่างกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่สามารถทำ Carbon Credit ได้

 • การคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
 • การรีไซเคิลขยะ
 • การฝังกลบขยะอย่างถูกวิธี
 • การใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • การขนส่งสาธารณะ

     กิจกรรมที่สามารถทำ Carbon Credit ได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการออก Carbon Credit โดยในประเทศไทย หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการออก Carbon Credit คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถผลิต Carbon Credit ได้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด