Clicky
0 ฿0

“ เงา ” มีผลต่อแผงโซล่าเซลล์แค่ไหนกัน

เงากับโซล่าเซลล์

“ เงา ” มีผลต่อแผงโซล่าเซลล์แค่ไหนกันน้า?

     แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงประกอบด้วยเซลล์โซล่าเซลล์จำนวนมากเรียงต่อกัน เซลล์โซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับแสงแดด การได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์
ผลกระทบของเงาต่อแผงโซล่าเซลล์
เงาสามารถส่งผลกระทบต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ 2 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. จุดร้อน (Hot Spot)

     จุดร้อนเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดสามารถส่องผ่านเซลล์โซล่าเซลล์บางส่วนได้ แต่ไม่สามารถส่องผ่านเซลล์โซล่าเซลล์อื่นๆ ได้ สิ่งนี้จะสร้างจุดร้อนบนแผง ซึ่งอาจทำให้เซลล์โซลาร์เซลล์เสียหายได้ จุดร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์โซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้รับแสงแดดจะสร้างความร้อนสะสมขึ้น เมื่อความร้อนสะสมมากขึ้นก็จะส่งผลให้เซลล์โซลาร์เซลล์เกิดการเสียหายได้ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การเกิดรอยแตกร้าว การเปลี่ยนสี หรือความเสื่อมสภาพของวัสดุ และจุดร้อนยังสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ลดลงได้ เนื่องจากเซลล์โซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้รับแสงแดดจะไม่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้

จุดร้อน แผงโซล่าเซลล์
     บริเวณบนแผงโซล่าเซลล์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอื่นๆ โดยปกติแล้วอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส แต่หากเกิดจุดร้อนขึ้น อุณหภูมิของบริเวณนั้นอาจสูงถึง 100 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น

สาเหตุของการเกิดจุดร้อนมีดังนี้

 • การบดบังแสง อาจเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยอาจเกิดจากเศษฝุ่นละออง นก ใบไม้ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ตกลงบนแผงโซล่าเซลล์ ทำให้บริเวณนั้นได้รับแสงแดดน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ และเกิดความร้อนสะสมขึ้น
 • ความผิดปกติของแผงโซล่าเซลล์ อาจเกิดจากการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ หรือความเสียหายจากการใช้งาน เช่น รอยแตกร้าวบนเซลล์แสงอาทิตย์ การเชื่อมไม่ดี หรือบัสบาร์ลัดวงจร
 • การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งได้รับแสงแดดมากกว่าบริเวณอื่นๆ
จุดร้อน แผงโซล่าเซลล์

การแก้ไขจุดร้อน สามารถทำได้ดังนี้

 • ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ หากเกิดจากเศษฝุ่นละออง นก ใบไม้ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ตกลงบนแผงโซล่าเซลล์ ควรทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • ซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์ หากเกิดจากความผิดปกติของแผงโซล่าเซลล์ ควรซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • ปรับเปลี่ยนการติดตั้ง หากเกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสม

2. การสูญเสียพลังงาน (Power Loss)

     การสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดไม่สามารถส่องผ่านเซลล์โซล่าเซลล์ได้ทั้งหมด สิ่งนี้จะลดปริมาณพลังงานที่แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ การสูญเสียพลังงานจะยิ่งมากขึ้น เมื่อเงามีขนาดใหญ่ขึ้น ตำแหน่งของเงาอยู่ตรงกลางแผง และระยะเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ได้รับเงานานขึ้น และการสูญเสียพลังงานสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างมาก โดยเงาเพียง 10% บนแผงเดียวสามารถลดประสิทธิภาพของแผงทั้งหมดได้มากถึง 90%
ประสิทธิภาพการผลิตไฟ แผงโซล่าเซลล์
เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ สาเหตุหลักๆ ได้แก่
 • มุมการตกกระทบของแสงแดด
 • สภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง หมอก ควัน
 • การออกแบบและการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่เหมาะสม
การสูญเสียพลังงานจากความร้อน (Thermal Loss) เป็นการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแผงโซล่าเซลล์ สาเหตุของการสูญเสียพลังงานประเภทนี้ ได้แก่
 • อุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์
 • การออกแบบและการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่เหมาะสม
การสูญเสียพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Cell Loss) เป็นการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นภายในเซลล์แสงอาทิตย์ สาเหตุของการสูญเสียพลังงานประเภทนี้ ได้แก่
 • วัสดุและกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
 • ความเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตามอายุการใช้งาน
การเสื่อมประสิทธิภาพ แผงโวล่าเซลล์
     การสูญเสียพลังงานจากวงจรไฟฟ้า (Electrical Loss) เป็นการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ สาเหตุของการสูญเสียพลังงานประเภทนี้ ได้แก่
 • วัสดุและกระบวนการผลิตวงจรไฟฟ้า
 • ความต้านทานของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
วิธีป้องกันหรือลดผลกระทบของเงา
 1. เลือกพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม ควรเลือกพื้นที่ติดตั้งที่ไม่มีต้นไม้ อาคาร หรือภูเขาบดบังแสงแดดในช่วงกลางวัน
 2. ออกแบบและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสม ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในมุมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่
 3. ใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันเงา เช่น โครงป้องกันเงา (Shade Structure) หรือแผงป้องกันเงา (Shade Panel)
     โครงป้องกันเงา เป็นโครงเหล็กหรือโครงสร้างอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเงาจากต้นไม้หรืออาคาร โครงป้องกันเงาควรออกแบบให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เพื่อให้สามารถทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างสะดวก
 
     แผงป้องกันเงา เป็นแผงพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเงาจากต้นไม้หรืออาคาร แผงป้องกันเงาควรออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและสามารถปรับมุมได้ตามทิศทางการตกกระทบของแสงแดด
 
     นอกจากนี้ ยังสามารถลดผลกระทบของเงาได้โดยการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำ ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆ บนแผงโซล่าเซลล์สามารถบดบังแสงแดดได้ ดังนั้น การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำจะช่วยให้แผงโซล่าเซลล์สามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่และผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น
ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด