Clicky
0 ฿0

Net Metering คืออะไร ? ทำไมในประเทศไทยยังไม่มี !

Net metering คืออะไร คาร์บอน เครดิต

Net Metering คืออะไร ? ทำไมในประเทศไทยยังไม่มี !

     Net Metering หรือ การวัดไฟฟ้าแบบสุทธิ เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม สามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการของตนเองเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแลกเป็นเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป

หลักการทำงาน

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์
 2. เมื่อระบบผลิตไฟฟ้ามากกว่าที่ใช้ ไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 3. มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสุทธิจะวัดปริมาณไฟฟ้าที่ส่งเข้าและออกจากระบบ
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าตามปริมาณไฟฟ้าที่ส่งเข้าระบบ
Net metering คือ

ข้อดีของ Net Metering

 1. ประหยัดค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าที่ใช้
 2. ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน Net Metering ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
 3. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานหมุนเวียนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อจำกัดของ Net Metering

 1. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจต้องจ่ายค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบสุทธิ และค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อระบบ
 2. มีข้อจำกัดด้านปริมาณไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจไม่สามารถส่งไฟฟ้าเข้าระบบได้เกินกว่าปริมาณที่ใช้
 3. นโยบายอาจเปลี่ยนแปลง นโยบาย Net Metering อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
Net metering คือ

     Net Metering เป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ผู้ใช้ไฟฟ้าควรศึกษาข้อมูลและข้อจำกัดต่างๆ เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจติดตั้งระบบ แต่จริงๆแล้ว ประเทศไทยมีระบบ Net Metering แต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ สาเหตุหลักที่ยังไม่มีการใช้ Net Metering อย่างแพร่หลาย มีดังนี้

1. กฎระเบียบที่ยังไม่เอื้ออำนวย

 • ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับระบบ Net Metering อย่างเป็นทางการ
 • มีข้อจำกัดด้านปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถส่งเข้าระบบได้
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบสุทธิ และค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อระบบ

2. โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า

 • โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจได้รับเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

3. ความรู้ความเข้าใจ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้ายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Net Metering น้อย
 • ยังไม่มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Net Metering อย่างครบถ้วน

4. ต้นทุน

 • ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังมีราคาสูง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุน
net billing x net metering

แนวทางการพัฒนา

 • รัฐบาลควรออกกฎหมายรองรับระบบ Net Metering อย่างเป็นทางการ
 • พัฒนาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าให้เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 • รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Net Metering แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
 • สนับสนุนเงินทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการติดตั้งระบบ Net Metering

     ดังนั้นแล้วประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้พลังงานหมุนเวียนสูง แต่ยังมีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้ระบบ Net Metering ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ควรต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบ Net Metering ให้เกิดประสิทธิภาพในประเทศไทยได้

ลงทะเบียน

เพื่อ รับสินเชื่อ คืนทุนไวขึ้น!!

*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Calculate Shipping
ใช้โค้ดส่วนลด